Projekty pasivních a nízkoenergetických domů

Inženýring

V průběhu celého procesu stavby zajišťujeme následující činnosti:

Přípravná, předprojekční a projekční fáze

 • pomoc při hledání a výběru stavebního pozemku
 • zhodnocení pozemku, přesného místa stavby, podmínek okolí a možných omezení
 • zajištění předprojekčních podkladů pro záměr stavby a návrh studie
 • projednání požadavků s orgány státní správy, ostatními dotčenými orgány a institucemi a účastníky budoucího stavebního řízení
 • zajištění vyjádření, stanovisek, souhlasů a ostatních nutných dokladů pro potřebu územního a stavebního řízení
 • zastupování investora v průběhu územního a stavebního řízení, vyřizování právních a faktických záležitostí, podávání návrhů, žádostí a stanovisek, přebírání dokumentů a připomínkování řízení
 • zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci

Realizační fáze

 • posouzení projektové dokumentace z hlediska její úplnosti, správnosti a proveditelnosti
 • zpracování zadávacích podmínek pro výběr generálního dodavatele stavby nebo jednotlivých subdodavatelů stavebních, montážních a instalačních prací
 • provedení výběrového řízení na dodavatele stavby nebo jednotlivých prací od jednoduchého výběru až po veřejnou soutěž
 • kontrola a připomínkování smluvních vztahů a navrhování smluvních ustanovení
 • koordinace prací a dodávek dodavatelů a zajištění souladu s projektovou dokumentací
 • kontrola postupu prací dle harmonogramu stavby
 • kontrola kvality a přejímka prováděných prací
 • kontrola provádění předepsaných zkoušek a revizí
 • odsouhlasení provedených prací a jejich fakturace
 • autorský dozor projektanta
 • technický dozor investora
 • zajištění podkladů pro kolaudaci a uvedení stavby do užívání